CBS Nakladatelství

Žádné produkty v košíku.

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

Smyslem těchto pravidel je úplná úprava spotřebitelské soutěže (dále také jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky soutěže.

I. Pořadatel soutěže

1. Pořadatelem soutěže je společnost CBS Nakladatelství s.r.o. se sídlem Vodní 1972, Zlín, PSČ 760 01, IČ: 24804584, DIČ: CZ24804584, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č.70245 (dále také jen „pořadatel“ nebo „pořadatel soutěže“).

II. Trvání soutěže

1. Soutěž bude probíhat na území České republiky v době, jejíž přesné datum je uvedeno u každé jednotlivé dílčí soutěže. Soutěžním dnem se rozumí každý kalendářní den v období trvání soutěže (dále jen „soutěžní období“).

III. Účast v soutěži

1.Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) se stane osoba, která v průběhu trvání dílčí soutěže uveřejní komentář či fotografii vztahující se k danému tématu pod příspěvek na firemním profilu pořadatele nacházející se na sociální síti Facebook nebo Instagram, zasláním e-mailu na soutez@cbs-cesko.cz či zodpoví soutěžní otázku prostřednictvím odpovědního listu. Účastník nemusí být zákazníkem pořadatele.
2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské republiky, která splní veškeré podmínky dle těchto pravidel (dále jako „soutěžící").
2. Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
3. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k pořadateli soutěže a dále osoby těmto osobám blízké podle ustanovení § 22 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra jí nenáleží. Stejně tak výhra nenáleží v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v pravidlech.

IV. Princip soutěže, výhry

1. Celkově bude ze soutěžících náhodně pořadatelem vybrán předem stanovený počet výherců dané dílčí soutěže. U každé dílčí soutěže bude výherce určen tak, že bude vybrán z komentářů či reakcí na soutěžní otázku v příspěvku na facebookovém nebo instagramovém profilu pořadatele soutěže či z odpovědí zaslaných na e-mail soutez@cbs-cesko.cz.
2. Soutěžící se může soutěže účastnit i vícekrát, vyhrát tedy může i více výher.

V. Poskytnutí výhry

1. Celkově bude ze soutěžících náhodně pořadatelem vybrán předem stanovený počet výherců dané dílčí soutěže. U každé dílčí soutěže bude výherce určen tak, že bude vybrán z komentářů či reakcí na soutěžní otázku v příspěvku na facebookovém nebo instagramovém profilu pořadatele soutěže, z odpovědí zaslaných na e-mail soutez@cbs-cesko.cz či z vyplněných odpovědních listů.
2. V případě, že výherce do jednoho týdne od odeslání výzvy podle předchozí věty nebude na výzvu reagovat nebo výzva nebude na příslušnou e-mailovou adresu doručitelná nebo nepotvrdí, že je připraven výhru převzít, pak takovému výherci zaniká nárok na výhru.
3. Výhra bude všem výhercům zaslána doporučenou zásilkou na výhercem uvedenou adresu na území České republiky, a to do jednoho týdne po potvrzení ze strany výherce, že je připraven výhru převzít. Pokud výherce výhru (zásilku) nepřevezme, ztrácí na výhru nárok.
4. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude poskytnuta. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti.
5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.
6. Bude-li zjištěno, že výherce nedodržel nebo porušil pravidla soutěže, výhra mu nebude udělena a bude vybrán náhradní výherce.

VI. Práva a povinnosti pořadatele soutěže

1. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru v soutěži výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta dodavatelem tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly.
2. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž bez uvedení důvodů odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit její pravidla, a to v průběhu celého soutěžního období.
3. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře.
4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělené výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí zadavatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Připsáním komentáře, přiložením fotografie či jinou reakcí (v závislosti na formě vyžadované dílčí soutěží) dle čl. IV těchto pravidel každý soutěžící uděluje společnosti organizátora a pořadatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, případně dalších údajů, které pořadateli v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to do jeho případného odvolání. Účastník soutěže bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány systematizovaně a mechanicky.
2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele.
3. Více o Zásadách zpracování a ochraně osobních údajů

Ve Zlíně 1. 2. 2021CBS Nakladatelství

CBS Nakladatelství s. r. o.

Vodní 1972,
760 01 Zlín
Česká republika

Kontakt

+420 774 479 544
info@cbs-cesko.cz

Fakturační údaje

CBS Nakladatelství s. r. o.

Vodní 1972, Zlín
760 01 Česká republika

IČ: 24804584
DIČ: CZ24804584

Účet: 2202616996 / 2010

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram